ADVISEURS

Nederland is voortdurend in beweging. Overheden maken plannen, de wet- en regelgeving verscherpt. De gevolgen zijn in sommige gevallen merkbaar voor u als particulier of ondernemer. Onze adviseurs hebben onder andere alle kennis in huis op het gebied van:

Onteigening | Planschade | Nadeelcompensatie Wet Voorkeursrecht Gemeenten | Planologie

 

ONTEIGENING

Nederland is voortdurend in beweging, er worden nieuwe (spoor)wegen aangelegd, rivieren verbreed, woonwijken en bedrijfsterreinen ontwikkeld en natuurgebieden aangelegd of uitgebreid. Bij dit soort ontwikkelingen moeten bestaande eigenaren en gebruikers verplaatsen of een deel van hun eigendom afstaan. Als de grondeigenaar en de overheid het niet eens worden, kan de overheid een zogenaamde ‘onteigeningsprocedure’ inzetten. De Onteigeningswet bepaalt dat in geval van onteigening de eigenaar of gebruiker volledig schadeloos moet worden gesteld.

Schadeloosstelling
De schadeloosstelling wordt bijna altijd bepaald in geld of vervangende grond en bedraagt meestal meer dan de marktwaarde van het te onteigenen eigendom. Dit houdt in dat er niet alleen ruimte is voor vergoeding van de waarde van het onroerend goed, maar ook voor aanvullende schades, zoals verhuiskosten, aanpassingskosten, financieringskosten etc. In de Onteigeningswet staat eveneens dat de onteigenende overheid de gemaakte deskundigenkosten moet vergoeden. Schakel dus altijd een adviseur in die u bij kan staan in dit proces.

 

NADEELCOMPENSATIE

Bij nadeelcompensatie lijdt u schade ten gevolge van rechtmatig overheidshandelen. Meer concreet kunt u hierbij denken aan het afsluiten van wegen (omrijschade of inkomstenderving omdat uw bedrijf tijdelijk slecht bereikbaar is voor uw klanten), het aanleggen van een rotonde, het verbreden of verhogen van wegen etc. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een regeling in het leven geroepen om in bepaalde gevallen het nadeel van de werkzaamheden te vergoeden.

Verzoek indienen
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet een nadeelcompensatieverzoek worden ingediend. Het bewijzen van nadeelcompensatie vereist een zeer grondige analyse waarin de oude situatie vergeleken wordt met de nieuwe situatie. Het gaat dan om wat de verschillen in mogelijkheden zijn tussen de oude en nieuwe situatie.

Het is zinvol om uzelf vooraf goed te laten informeren of het zinvol is een claim in te dienen. Het standpunt van (semi)overheden is vaak dat hinder als gevolg van werkzaamheden iets is waar u als ondernemer rekening mee moet houden. Schade wordt dan ook alleen vergoed als het nadeel uitstijgt boven dat wat als redelijk wordt beschouwd. Wij ondersteunen u bij het opstellen en indienen van de schadeloosstelling bij de schadeveroorzakende overheid of nemen indien gewenst het hele proces van u over.

 

PLANOLOGIE

Het kan voorkomen dat bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan blijkt dat de gemeente plannen heeft waar u zich niet in kunt vinden.

Denk bijvoorbeeld aan inperking van de uitbreidingsmogelijkheden, het plannen van nadelige bebouwing in uw nabijheid etc. Op zo’n moment kunt u gebruik maken van de diverse inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Wij kunnen hierbij uw belangen behartigen.

PLANSCHADE

Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie, bijvoorbeeld: door de bouw van woningen wordt uw vrije uitzicht over landerijen ontnomen. Naast uw bedrijf wordt een -weliswaar rustgevend- natuurgebied aangelegd, maar tegelijkertijd worden de mogelijkheden voor uitbreiding van uw bedrijf in de toekomst sterk beperkt. In dit soort situaties is het mogelijk om de door u geleden schade te verhalen.

In geval van planschade taxeren wij uw eigendom met inachtneming van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor én na de planschadeveroorzakende gebeurtenis. Het verschil tussen beide is de planschade. Dit alles leggen wij vast in een taxatierapport ter onderbouwing van de planschadeclaim.

Planschadeverzoek indienen
Uw claim op planschade heeft slechts zin wanneer u het nieuwe bestemmingsplan niet had kunnen voorzien toen u eigenaar werd. Daarnaast moet de schade of waardevermindering objectief meetbaar zijn. Het gaat dus niet om immateriële schade. Een verzoek om planschade kan pas worden ingediend nadat het bestemmingsplan of vrijstellings- cq. projectbesluit waarop de schade betrekking heeft onherroepelijk is. Voorts dient een verzoek om planschade binnen 5 jaar nadat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden te worden ingediend anders is de schadeclaim verjaard.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met de verschillende vormen van planschade en kennen de weg binnen lokale en landelijke overheidsinstellingen.

WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

U hebt een agrarisch bedrijf en ontvangt van de gemeente bericht over het vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op uw onroerend goed. De gemeente claimt dan uw grond en gebouwen. U kunt het niet meer vrij verkopen. Wat betekent dit en wat zijn de gevolgen? De Wet Voorkeursrecht Gemeenten treedt in werking als uw eigendom in een uitbreidingsgebied ligt waarop door de gemeente een voorkeursrecht gevestigd is. Concreet komt het erop neer dat wanneer u van plan bent uw eigendom te verkopen, u het object eerst aan de gemeente moet aanbieden.
Pas als de gemeente niet geïnteresseerd is of de wettelijke termijn overschrijdt, kunt u uw object op de vrije markt te koop aanbieden. De NVM-onteigeningsdeskundige kan samen met u bekijken wat de gevolgen zijn en hoe de toekomst van uw bedrijf er nu uitziet. Wij helpen u met het bepalen van de verkoopprijs aan de gemeente, het onderhandelen en zorgen ervoor dat de procedure correct verloopt.